Шуудангийн захиалгат болон нэмэлт үйлчилгээ эрхлэх
Д/д Тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчдийн нэрс
Үйлчилгээний хамрах хүрээ
1 Дөлгөөн Дэлгэрэх ХХК Улаанбаатар хот
2 Монгол шуудан Монгол улс даяр
© 1995-2018
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ
ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО